Polityka prywatności

POJĘCIA
Jiwaro Agency SP. Z O.O. ul. Aleja “Solidarności” 68 / 121, 00-240 Warszawa NIP: 5252925102
Serwis –platforma internetowa funkcjonująca w domenie developmentclub.pl

Klient –osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące, także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych albo osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę z Jiwaro SP. Z O.O. ul. Aleja „Solidarności” 68 / 121, 00-240 Warszawa NIP: 5252925102 albo korzysta lub zamierzająca korzystać z co najmniej jednej Usługi lub Usługi elektronicznej;
Produkt –dostępna w Serwisie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem a Jiwaro SP. Z O.O. ul. Aleja „Solidarności” 68 / 121, 00-240  Warszawa NIP: 5252925102;
Usługa –dostępna w Serwisie funkcjonalność odpłatna, niemająca charakteru materialnego, będąca przedmiotem Umowy między Klientem a Jiwaro SP. Z O.O. ul. Aleja „Solidarności” 68 / 121, 00-240 Warszawa NIP: 5252925102;
Umowa –umowa o świadczenie Usługi zawierana albo zawarta między Klientem a Jiwaro SP. Z O.O. ul. Aleja „Solidarności” 68 / 121, 00-240 Warszawa NIP: 5252925102 za pośrednictwem Serwisu lub inny rodzaj umowy, określony indywidualnie w Regulaminie;
Usługa elektroniczna –usługa świadczona drogą elektroniczną przez Jiwaro SP. Z O.O. ul. Aleja „Solidarności” 68 / 121, 00-240 Warszawa NIP: 5252925102 na rzecz Klienta za pośrednictwem Serwisu;
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporządzenie) jest Jiwaro SP. Z O.O. ul. Aleja „Solidarności” 68 / 121, 00-240 Warszawa NIP: 5252925102
CEL I ZAKRES GROMADZENIA DANYCH
W czasie obecności użytkownika lub Klienta w Serwisie, w szczególności podczas korzystania z Usług elektronicznych albo dokonywania zakupu Produktu lub usługi udostępnionych przez Jiwaro SP. Z O.O. ul. Aleja „Solidarności” 68 / 121, 00-240 Warszawa NIP: 5252925102 w Serwisie albo korzystania z Usług elektronicznych, może zostać poproszony o podanie (udostępnienie) swoich danych osobowych. Zakres powierzenia swoich Jiwaro SP. Z O.O. ul. Aleja „Solidarności” 68 / 121, 00-240 Warszawa NIP: 5252925102 danych występuje w podziale na dane obowiązkowe i nieobowiązkowe, każdorazowo wyszczególnione w przystosowanym formularzu do wprowadzenia tych danych, stosownie do potrzeb danego Produktu, Usługi lub Usługi elektronicznej, z której użytkownik lub Klient zamierza skorzystać. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, lecz czasami niezbędne dla prawidłowego zrealizowania zamówienia lub Usługi elektronicznej.
Przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione Jiwaro SP. Z O.O. ul. Aleja „Solidarności” 68 / 121, 00-240 Warszawa NIP: 5252925102 . Przetwarzanie danych w celach marketingowych odbywa się wyłącznie po uzyskaniu odrębnej zgody przez użytkownika lub Klienta Serwisu. Przetwarzanie danych w celach przesyłania informacji handlowej odbywa się wyłącznie po uzyskaniu odrębnej zgody przez użytkownika lub Klienta Serwisu.
Celem Polityki Prywatności i Bezpieczeństwa jest określenie działań podejmowanych przez Jiwaro SP. Z O.O. ul. Aleja „Solidarności” 68 / 121, 00-240 Warszawa NIP: 5252925102 w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem Serwisu, takich jak rejestracja, składanie zamówień, utrwalanie danych na serwerach oraz wszelkich innych tożsamych czynności związanych z przetwarzaniem danych przy korzystaniu ze Serwisu. Wszelkie działania Jiwaro SP. Z O.O. ul. Aleja „Solidarności” 68 / 121, 00-240 Warszawa NIP: 5252925102 podlegają przepisom prawa polskiego oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (Rozporządzenie). Polityka Prywatności i Bezpieczeństwa podlega przepisom prawa polskiego i ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Rozporządzenie).
CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane Klienta Serwisu przetwarzane będą przez okres obowiązywania umowy o świadczenie Usługi elektronicznej oraz do 30 dni od rozwiązania umowy o świadczenie Usługi elektronicznej, a w przypadku zawartej Umowy przez okres wykonania tej umowy oraz przez okres do 10 lat od jej zrealizowania lub od odstąpienia od Umowy.
DOBROWOLNOŚĆ UDOSTĘPNIENIA DANYCH
Każdy użytkownik lub Klient Serwisu w celu skorzystania Usług elektronicznych lub złożenia zamówienia dysponuje prawem dobrowolnego wprowadzenia danych. W przypadku korzystania z niektórych usług, w tym w czasie procesu składania zamówienia wprowadzenie danych mimo, iż dobrowolne, może okazać się niezbędne dla wykonania Usługi elektronicznej lub zrealizowania zamówienia.
Dane niezbędne (obowiązkowe) do wprowadzenia w przypadku skorzystania Usługi elektronicznej lub zrealizowania zamówienia każdorazowo pozostają wyszczególnione w formularzu przeznaczonym do wprowadzenia tych danych.
PRAWO DOSTĘPU DO DANYCH
Każdy użytkownik lub Klient Serwisu ma prawo dostępu do danych i ich poprawienia, w szczególności poprzez dostęp do Panelu Klienta, bądź kontakt z Jiwaro SP. Z O.O. ul. Aleja „Solidarności” 68 / 121, 00-240 Warszawa NIP: 5252925102
W przypadku kontaktu z Jiwaro SP. Z O.O. ul. Aleja „Solidarności” 68 / 121, 00-240 Warszawa NIP: 5252925102, ze względów bezpieczeństwa zostanie przeprowadzona weryfikacja Twojej osoby.
PRAWO DO USUNIĘCIA DANYCH
Szanując prawo użytkowników oraz Klientów Jiwaro SP. Z O.O. ul. Aleja „Solidarności” 68 / 121, 00-240 Warszawa NIP: 5252925102 pragniemy poinformować, że każda z osób ma prawo do usunięcia swoich danych. Prawo to określane jest powszechnie, jako „prawo do bycia zapomnianym”. Jiwaro SP. Z O.O. ul. Aleja „Solidarności” 68 / 121, 00-240 Warszawa NIP: 5252925102 jest zobowiązany do usunięcia wszelkich danych osoby zgłaszającej, z zastrzeżeniem, że nie będzie innej podstawy prawnej do dalszego przetwarzania tych danych, taka podstawa może wynikać z np.: obowiązku przechowywania dokumentacji finansowej. Jeżeli jednak realizacja żądania nie będzie możliwa poinformujemy o tym wraz ze wskazaniem podstawy prawnej.
PRAWO DO PRZENOSZENIA DANYCH
Na wyraźną prośbę osoby, której dane są przetwarzane przez Jiwaro SP. Z O.O. ul. Aleja „Solidarności” 68 / 121, 00-240 Warszawa NIP: 5252925102, otrzymasz od nas plik z danymi ustrukturyzowanymi w powszechnie używanym formacie. W ramach tego prawa możesz również wskazać podmiot, któremu jako administrator danych powinniśmy przesłać Twoje dane.
Realizacja tego prawa może potrwać do 30 dni. Jednocześnie ze względów bezpieczeństwa przeprowadzimy weryfikację Twojej osoby, aby mieć pewność, że Twoje dane trafią do właściwej osoby.
ZABEZPIECZENIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Jiwaro SP. Z O.O. ul. Aleja „Solidarności” 68 / 121, 00-240 Warszawa NIP: 5252925102 oświadcza, że przetwarza dane osobowe użytkowników oraz Klientów Serwisu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe użytkowników oraz Klientów Serwisu przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.
COOKIES
Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności krótkie pliki tekstowe, przechowywane przez przeglądarkę internetową lub bezpośrednio w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczonych do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 
Pliki „cookies” wykorzystywane są w następujących celach:
tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze Serwisu, co bezpośrednio wpływa ulepszanie ich struktury i zawartości;
utrzymanie sesji użytkownika Serwisu, dzięki której nie musi on na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła lub wykonywać dodatkowych czynności, np: ponownie dodanie produktu do koszyka;
określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików „cookies”: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Pliki „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Pliki „stałe” przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich manualnego usunięcia przez użytkownika.
Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików „cookies” w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików „cookies”. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików „cookies”. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
Ograniczenia stosowania plików „cookies” mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.
BLOKADA LUB USUNIĘCIE PLIKÓW COOKIES
Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 z późn. zm.), w szczególności z art.  173 ust. 2 użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego urządzenia końcowego poprzez ustawienie odpowiednich ustawień (praw) dla tych plików w oknie ustawień swojej przeglądarki internetowej.
Pozostawienie przez użytkownika niezmienionych ustawień oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu końcowym oznacza wyrażenie zgody na zamieszczanie plików tekstowych typu „cookies” na urządzeniu użytkownika.
LOGI SERWERA
Informacje o niektórych czynnościach podejmowanych przez użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Serwisem.
Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
czas nadejścia zapytania;
czas wysłania odpowiedzi;
nazwę stacji użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP;
informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP;
URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik;
informacje o przeglądarce użytkownika;
informacje o IP użytkownika;
Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania Serwisie.
WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Polityka Prywatności i Bezpieczeństwa nie obejmuje informacji dotyczących usług, towarów lub stron internetowych podmiotów trzecich, udostępnionych ofert w Serwisie w ramach porozumień z innymi podmiotami. Strony trzecie we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność określają odrębne, indywidualne zasady funkcjonowania ich usług, towarów lub stron internetowych w swoich regulaminach.
PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY (EOG)
Jiwaro SP. Z O.O. ul. Aleja „Solidarności” 68 / 121, 00-240 Warszawa NIP: 5252925102 przekazuje dane osobowe do państw trzecich, poza Europejski Obszar Gospodarczy wyłącznie w celu w jakim zostały udostępnione do: Google LLC z siedzibą w Mountain View w Stanach Zjednoczonych na podstawie tzw. Tarczy Prywatności UE-USA (dalej: Porozumienie) tj. zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. o numerze IP/16/216 przekazywanie danych osobowych do podmiotów z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, które przystąpiły do Porozumienia, zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 Rozporządzenia.
KONTAKT
Jiwaro SP. Z O.O. ul. Aleja „Solidarności” 68 / 121, 00-240 Warszawa NIP: 5252925102 zapewnia użytkownikom Serwisu możliwość kontaktu ws. ochrony danych, jak również wsparcia przy edycji ustawień, w szczególności dostosowania plików „cookies” do swoich preferencji poprzez albo w przypadku innych zapytań:
w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na: 
biuro@developmentclub.pl pisemnie (korespondencyjnie) na: ul. Aleja „Solidarności” 68 / 121, 00-240 Warszawa.